I am happy to discover that ...

I am happy to discover that you found me interesting enough to follow me around. You DO know that I am a #PassportBro, right?

Paris on TikTok

The Passport Bros #paradiseparis #justlandedinparis #passportbros #mailorderbride #blackmen #traveling #sextourism #degrees #nigeriantiktok #greencardmarriage #visa #jamaican #howstellagothergrooveback #blackwomen #dubai #flewedout #dallascontentcreator #dallasinfluencers