ផលិតករទូរទស្សន៍ចង់បា...

ផលិតករទូរទស្សន៍ចង់បាន
ជួយរៀបចំស្ទូឌីយោនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់។ រកប្រាក់បន្ថែម $$ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកផលិតរបស់ខ្ញុំដោយប្រើ OBS Studio, Restream.io & Metfone router ។ ០៨១៥.៧៧៧.០៩