សួស្តីមិត្ត ...

សួស្តីមិត្ត FB ខ្មែរ! សូមប្រាប់ ហ៊ុន សែន ខ្ញុំត្រូវការជំនួយរបស់គាត់ជាមួយ 7millionjobs.com ដើម្បីឱ្យខ្ញុំជួល បង់ប្រាក់ និងបណ្តុះបណ្តាលអ្នកចំនួន 1,100 ដើម្បីជួយគាត់លើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា។ 0815 777 09. មិនមែនលេងសើចទេ។ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hun_Sen_July_2019.jpg#/media/File:Hun_Sen_July_2019.jpg


There is nothing to worry about ...

There is nothing to worry about here! Just give us your money and stfu.


VOLUNTEER to put your country on ...

VOLUNTEER to put your country on this new map:
https://7millionjobs.com/testing
(Of course it's difficult, but I did this much!) 😁


VOLUNTEER to put your country on ...

VOLUNTEER to put your country on this new map:
https://7millionjobs.com/testing
(Of course it's difficult, but I did this much!)


Lessons Learned from the Limbaugh Institute ...

Lessons Learned from the Limbaugh Institute for Advanced Conservative Studies.


It's PARTY TIME AGAIN! I ...

It's PARTY TIME AGAIN! I attended when he invited us tourism officials to Siem Reap.


Biden is coming to my area. ...

Biden is coming to my area. Talking about shooting local residents.


Aim the camera, push the button, ...

Aim the camera, push the button, and then the photo is ready!


Aim the camera, push the button, ...

Aim the camera, push the button, and then the photo is ready!


Night Vision equipped drones are devastating ...

Night Vision equipped drones are devastating Ukrainian fighters. ALL USA weapons have been destroyed. US Politicians wasting money over there.


See what FB blocks me from ...

See what FB blocks me from sharing with you.
https://fb.devictormason.com


https://youtu.be/GvZEKCbKjDY Change for ...

https://youtu.be/GvZEKCbKjDY
Change for a better life.


...

. Black woman says Suburban white females are. ROACHES


...

. Black woman says Suburban white females are. ROACHES


US Troops in Ukraine Live | US ...

US Troops in Ukraine Live | US deploys 'active-duty personnel in Ukraine EVERYBODY can make $$ during a war so Vote Democratic.


US Troops in Ukraine Live | US ...

US Troops in Ukraine Live | US deploys 'active-duty personnel in Ukraine EVERYBODY can make $$ during a war so Vote Democratic.


To see entire uncensored video click ...

To see entire uncensored video click my facebook backup at https://fb.devictormason.com


MOST of you don't have ...

MOST of you don't have nor do you need one of these. Contact me if you DO have one.
https://apps.ilsos.gov/llcarticles/status.jsp


Such an emotional song by Dominique ...

Such an emotional song by Dominique Tsai. Don't confuse her with Jolin Tsai.


My other name on FB because ...

My other name on FB because I used it a long time.


They call it "Hip-Hop Country ...

They call it "Hip-Hop Country Love" Pinyin so YOU decide.


Steve had me laughing so happily ...

Steve had me laughing so happily that I want YOU to try not to enjoy his comedy.


I want to download and save ...

I want to download and save this video. Who knows how to accomplish that task?

.


Siem Reap’s Wat Bo crowned ‘...

Siem Reap’s Wat Bo crowned ‘coolest neighbourhood in Asia’


My FB Backup page works and ...

My FB Backup page works and YOU can have one too. This story EXPOSING Dr Fauci would have been BLOCKED and FACT CHECKED. Click the link to see more.


Regardless of what these 2 say, ...

Regardless of what these 2 say, elections have not been stolen and nobody cheated that much.


Better have plenty of bullets ready, ...

Better have plenty of bullets ready, stuff is about to HAPPEN!


100% proof this man is DANGEROUS ...

100% proof this man is DANGEROUS and must be stopped.


https://www.youtube.com/watch?v=...

https://www.youtube.com/watch?v=Nc3ilUsnay8 There will be celebrations worldwide when Trump returns.


Donald Trump states how to exactly ...

Didn't they impeach Trump for talking on the phone to the Leader in Ukraine? So tell me what is the reason Biden can do it safely?


https://youtu.be/_fpxCuorKjA Even Trevor ...

https://youtu.be/_fpxCuorKjA Even Trevor Noah makes fun of President Biden. See for yourself.


https://youtu.be/AW4wcsnvFVk The truth ...

https://youtu.be/AW4wcsnvFVk The truth about Dr. Fauci using MIND CONTROL against you.


https://youtu.be/YzSgXonr0X0 Did Fauci ...

https://youtu.be/YzSgXonr0X0 Did Fauci REALLY say to wear masks in the shower?


https://youtu.be/cKoMHJ0IzK0 A Biden ...

https://youtu.be/cKoMHJ0IzK0 A Biden Press Conference you don't want to miss (or even believe).


https://youtu.be/fsGCK_weV80 People are ...

https://youtu.be/fsGCK_weV80 People are openly mocking President Biden by showing his own videos?


https://youtu.be/Vx3NBiQhQxQ The American ...

https://youtu.be/Vx3NBiQhQxQ The American President is a joke in Saudia Arabia, it says here.


When will they impeach him and ...

When will they impeach him and bring in Ms. Harris to replace dude?


Says you ain't black if ...

Says you ain't black if you don't vote for him.


Maybe he forgot that war is ...

Maybe he forgot that war is Big Business! Almost anybody can make money during a war. Wait until this nuclear thing gets started with Putin and see what happens.


RM0. Account will expire on 05/...

RM0. Account will expire on 05/10/2022! Top Up to keep on using calls & internet services. You can also top up via u.my/u-topup now!

RM0. You've successfully changed to 5G-Ready Prepaid & RM5 has been charged. Enjoy unlimited data@ 3Mbps & voice from only RM20/mth with U25 plan. Dial *118#

RM0. Your request to cha...


...

#shorts ⚠️ We Are Demonetized ⚠️ Please Support Larry Elder: https://donorbox.org/larryeldershow 🔥 SIGN UP FOR MY EMAIL LIST 👉 https://ept.ms/NewsletterYT?...


...

#politics #russia #usa Subscribe to my Secondary channel: https://www.youtube.com/channel/UCvEPohtPdCW0pOUhbFi6WHQCOPYRIGHT DISCLAIMER Under Section 107 of t...


怎樣才算富有?怎樣才是窮? 是街頭的平民熱狗,還是華麗舞台上的百萬巨星?MC HotDog ...

怎樣才算富有?怎樣才是窮? 是街頭的平民熱狗,還是華麗舞台上的百萬巨星?MC HotDog 2012最新專輯 《貧民百萬歌星》收錄2009-2012 全新創作單曲11首單曲+5個skit + 1首acoustic bonus!七月十三號 黑色星期五 滾石唱片 正式發行貧民...


Here Are Exampes We Can Do ...

Here Are Exampes We Can Do 4U Add your contact data into your video so customers contact you directly.  


SUBSCRIBE TO THE PODCASThttps://link.chtbl....

SUBSCRIBE TO THE PODCASThttps://link.chtbl.com/hDPO8U2PSign up for The Benny Newsletter:https://www.bennyjohnson.com/newslett...Follow Benny on All of His Ch...


Kayleigh McEnany and Harris Faulkner DROP ...

Kayleigh McEnany and Harris Faulkner DROP Hunter Biden's shady laptop right on top of Biden Crime Family— This latest BOMBSHELL will SHOCK you

WOAH.


He is right. This is a ...

He is right. This is a giant charade. Don't lose focus, patriots!


ᴊᴜsᴛ ᴀᴅᴍɪᴛᴛᴇᴅ ɪᴛ, ᴛʜᴇʏ ʟᴏsᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ, ...

ᴊᴜsᴛ ᴀᴅᴍɪᴛᴛᴇᴅ ɪᴛ, ᴛʜᴇʏ ʟᴏsᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ, ɢʟᴏʙᴀʟɪᴢᴀᴛɪᴏɴ ᴡɪʟʟ ᴄᴇᴀsᴇ ᴛᴏ ᴇxɪsᴛ


EP. 2893B - TRUMP SENDS MESSAGE, MILITARY & ...

EP. 2893B - TRUMP SENDS MESSAGE, MILITARY & CIVILIAN CONTROL, IT HAD TO BE THIS WAY


FBI knew Hunter's laptop was ...

FBI knew Hunter's laptop was real but told Facebook it was Russian disinformation to rig election #JWP


“Never underestimate Joe’s ability to fk this up.” __ Barack Obama 🤷🏾‍♂️🤦‍♂️

“Never underestimate Joe’s ability to fk this up.” __ Barack Obama 🤷🏾‍♂️🤦‍♂️


Former US president Barack Obama warned ...

Former US president Barack Obama warned on Wednesday against complacency despite favorable opinion polls during his first public rally in support of Democratic challenger Joe Biden ahead of the November 3 election.


All the so-called “experts” were ...

All the so-called “experts” were wrong and you were right. #WattersWords


Biden Admin Is Helping China And ...

Biden Admin Is Helping China And Hurting America

What are your thoughts? Comment below.

Follow my page for more content like this.


Brave Man 𝐋𝐄𝐀𝐕𝐄𝐒 Schiff, Pelosi And ...

Brave Man 𝐋𝐄𝐀𝐕𝐄𝐒 Schiff, Pelosi And Nadler 𝐇𝐔𝐌𝐈𝐋𝐋𝐈𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬, 𝐠𝐞𝐭 a Standing Ovation


This is not how innocent people ...

This is not how innocent people act. I'm just sayihng.


DEMS MESSAGE IS THAT AMERICA HAS ...

DEMS MESSAGE IS THAT AMERICA HAS ALWAYS BEEN BAD; MEXICAN CONSERVATIVES DEBATE MIGRANTS FLOWN TO BLUE STATES


Sean Hannity discusses how Joe Biden ...

Sean Hannity discusses how Joe Biden warned of nuclear ‘armageddon’ from Russia and how the administration ordered radiation pills on ‘Hannity.’


Trust the plan 15 minutes every1 ...

Trust the plan 15 minutes every1 of my followers need to watch !

.


#politics #liberal #democrats #listen #california Subscribe to my Secondary chan...

#politics #liberal #democrats #listen #california Subscribe to my Secondary channel: https://www.youtube.com/channel/UCvEPohtPdCW0pOUhbFi6WHQCOPYRIGHT DISCLA...


#Educational - ***PLEASE LISTEN TO WHAT PUTIN SAYS*** This broadcast was not re...

#Educational - ***PLEASE LISTEN TO WHAT PUTIN SAYS*** This broadcast was not repeated due to the fact that it exposed #America and #Britain as the aggressor and invaders wanting A 3rd World War. USA is the only country to have ever used weapons of mass destruction twice on people yet illegally invaded another count...


Showing 201-300 of 1154 entries